Obchodní podmínky, prohlášení o ochraně soukromí & cookies


VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI JOTUN CZECH a.s.   

1. ZÁKLADNÍ DEFINICE:   
Není-li níže uvedeno jinak a navíc k definicím uvedeným níže v textu, mají definovaná slova a spojení vyskytující se v těchto Všeobecných obchodních podmínkách (včetně jejich součástí) dále uvedený význam:   
a) „Kupující“ znamená jakoukoli fyzickou nebo právnickou osobu, která kupuje od Prodávajícího Zboží;   
b) „OZ“ znamená zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění;   
c) „Písemná forma“ zahrnuje všechna písemná zachycení vůle včetně zachycení vůle prostřednictvím elektronických prostředků komunikace jako např. e-mailu, faxu a sms zprávy;   
d) „Podmínky“ znamenají tyto všeobecné obchodní podmínky Prodávajícího včetně jejich případných součástí;   
e) „Prodávající“ znamená obchodní korporaci JOTUN CZECH a.s., se sídlem Trmice, Na rovném 866, PSČ 40004, IČ: 49900871, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, spisová značka B 482;   
f) „Rámcová smlouva“ znamená Rámcovou smlouvu o koupi a dodávkách práškových barev, kterou může uzavřít Prodávající a Kupující za účelem bližší specifikace podmínek a spolupráce mezi Smluvními stranami;   
g) „Smlouva“ znamená Smlouvu o koupi a dodávkách práškových barev, která bude uzavřena mezi Prodávajícím a Kupujícím;   
h) „Strana“ nebo „Smluvní strany“ znamená Prodávajícího a/nebo Kupujícího;   
i) „Ústní forma“ zahrnuje vyjádření vůle ústní formou včetně vyjádření na dálku prostřednictvím telefonického hovoru;   
j) „Vyšší moc“ znamená pro účely těchto Podmínek mimořádnou událost či okolnost, kterou Prodávající nemohl předvídat ani jí předejít před uzavřením Smlouvy přijetím preventivních opatření, události nebo okolnosti, které jsou mimo kontrolu Prodávajícího a které nebyly způsobeny úmyslně Prodávajícím a které Prodávajícímu podstatně komplikují či znemožňují plnění povinností vyplývajících ze Smlouvy, Rámcové smlouvy nebo Podmínek. Za vyšší moc se zejména, nikoli však výlučně, považují:   
    i. živelné události - zemětřesení, záplavy, vichřice, požáry, výbuchy a epidemie;   
    ii. události související s činností člověka - války, občanské nepokoje, povstání, sabotáž, teroristické činy nebo pokusy o ně, havárie letadel, radioaktivní zamoření štěpným materiálem nebo radioaktivním odpadem, stávky a výluky;   
    iii. obecně závazné akty státních a místních orgánů - zákony, nařízení, vyhlášky, soudní, správní a jiná rozhodnutí soudů a orgánů státní správy a samosprávy včetně jakýchkoli omezení, regulací, zákazů, dovozních a vývozních předpisů nebo embarg; a   
    iv. řádné a včasné nedodání materiálů sloužících k výrobě Zboží Prodávajícímu ze strany výrobce či jiného dodavatele takových materiálů.   
k) „Zboží“ znamená výrobky, produkty a služby podle aktuálního sortimentu a nabídky Prodávajícího, zejména Běžné barvy a Zvláštní barvy dle definice níže v textu Podmínek.   

2. ÚVODNÍ USTANOVENÍ, PŘEDMĚT ÚPRAVY A PLNĚNÍ   
2.1 Tyto Podmínky upravují podmínky uzavírání právních vztahů v souvislosti s realizací dodávek Zboží mezi Prodávajícím a Kupujícím.   
2.2 Podmínky tvoří nedílnou součástí každé Smlouvy případně Rámcové smlouvy, kterou v rámci obchodních vztahů v souvislosti s dodáním Zboží Smluvní strany uzavírají. Případná odchylná ujednání ve Smlouvě mají přednost před zněním případné Rámcové smlouvy a ta má přednost před ujednáními těchto Podmínek.   
2.3 Použití jakýchkoli všeobecných podmínek Kupujícího či jiných všeobecných obchodních podmínek se vylučuje. Součástí Smlouvy jsou rovněž oboustranně akceptovaná právní jednání (například potvrzené dílčí objednávky na základě Rámcové smlouvy, upřesnění předmětu dodávek a místa dodávek) v podobě komunikace Smluvních stran Písemnou i Ústní formou jakož i přílohy, které mají dle vůle Smluvních stran ke Smlouvě jako její nedílná součást náležet.   
2.4 Předmětem plnění je podle Smlouvy závazně sjednaná dodávka Zboží z aktuální nabídky Prodávajícího Kupujícímu.   

3. UZAVŘENÍ SMLOUVY   
3.1 Obsah Smlouvy, tedy zejména druh Zboží, jeho množství, cena a datum dodání, může být mezi Prodávajícím a Kupujícím dojednán buď v Písemné nebo Ústní formě. Na základě toho Kupující vytvoří objednávku, opět buď v Písemné formě zaslané na adresu sídla Prodávajícího a/nebo e-mail obchodního zástupce nebo ji v Ústní formě sdělí obchodnímu zástupci Prodávajícího (dále jen „Objednávka“).   
3.2 V Objednávce Kupující uvede:  
    a) Identifikační údaje Kupujícího, tj. název či jméno a příjmení, sídlo/bydliště, IČ, DIČ, emailovou adresu, telefon /fax;  
    b) Označení objednávaného Zboží s uvedením katalogového kódu tak, aby jej nebylo možno zaměnit a popřípadě také jeho popis včetně specifikace zvláštních požadavků Kupujícího;  
    c) Množství objednávaného Zboží;  
    d) Adresu místa dodání Zboží, nebude-li sjednána dodací podmínka podle článku 7.1. těchto Podmínek; a  
    e) Termín dodání Zboží.   
3.3 Údaje obsažené v Objednávce Kupujícího jsou závazné a tento není oprávněn učiněnou Objednávku následně odvolat, zrušit ani jakkoliv měnit bez výslovného souhlasu Prodávajícího, kromě případů uvedených v článku 4 těchto Podmínek.   
3.4 Smlouva je uzavřena v momentě potvrzení Objednávky Prodávajícím, a to zpravidla ze strany obchodního zástupce Prodávajícího. Potvrzení Objednávky Prodávající provede buď v Písemné nebo Ústní formě. Prodávající je oprávněn, ale nikoliv povinen, potvrdit Objednávku s odchylkou. Jakékoli doručení nabídky Prodávajícímu ze strany Kupujícího s jakoukoli odchylkou není přijetím nabídky Prodávajícím; ustanovení § 1740 odst. 3 OZ se na akceptace jakýchkoli nabídek Kupujícího Prodávajícím nepoužije.   
3.5 Prodávající Objednávku potvrzuje v Písemné nebo Ústní formě, a to zpravidla prostřednictvím obchodního zástupce Prodávajícího.   
3.6 Veškeré neadresné nabídky Prodávajícího se považují za orientační a nezávazné. Adresnou nabídku je Prodávající oprávněn odvolat i ve lhůtě k jejímu přijetí, která – nebude-li stanoveno v konkrétním případě jinak, činí 7 dnů ode dne doručení nabídky Kupujícímu.   
3.7 Objednávky učiněné na základě nabídek Prodávajícího se považují za návrh na uzavření Smlouvy, které Kupující přijímá (rozhodne-li se dle vlastní volby k přijetí takovéhoto návrhu) potvrzením (přijetím nabídky) v Písemné nebo Ústní formě.   
3.8 V případě objektivních pochybností ohledně vzniku a obsahu Smlouvy si Smluvní strany sjednávají, že Smlouva vznikla okamžikem potvrzení Objednávky Prodávajícím a svým obsahem odpovídá parametrům dodávky Zboží vyplývajícím z dodacího listu a dalších Dokladů (definice níže), ledaže Kupující do 7 dnů od okamžiku, kdy se měl možnost poprvé seznámit s obdrženým Zbožím, vznik či obsah Smlouvy v Písemné formě u Prodávajícího rozporoval.   
3.9 Prodávající je oprávněn zrušit Objednávku Kupujícího z důvodů okolností vylučující odpovědnost, zejména Vyšší moci.   

4. ZRUŠENÍ OBJEDNÁVKY NEBO JEJÍ ČÁSTI   
4.1 Zrušení objednávky Prodávajícím: Prodávající je oprávněn zrušit Objednávku Kupujícího nebo její část z důvodů okolností vylučujících odpovědnost Prodávajícího, zejména Vyšší moci. Prodávající je dále oprávněn zrušit Objednávku nebo její část v případě uvedeném v článku 5.6 těchto Podmínek. V případě zrušení Objednávky v důsledku Vyšší moci nebo v případě uvedeném v článku 5.6 těchto Podmínek není Prodávající povinen nahradit škodu spočívající v ušlém zisku Kupujícím, nebo smluvních pokutách, sankčních úrocích nebo náhradách škody uplatněných třetí stranou vůči Kupujícímu.   
4.2 Zrušení objednávky Kupujícím: Kupující je oprávněn zrušit Objednávku nebo její část pouze tehdy, je-li dodávka Zboží zpožděna o více než 30 (třicet) dní od dohodnutého data dodání. Kupující je oprávněn požadovat kompenzaci za prodlení pouze tehdy, je-li toto prodlení způsobeno výlučně zaviněním Prodávajícího nebo stranou, za kterou nese Prodávající odpovědnost a Objednávka nebo její část je zrušena výlučně v důsledku tohoto prodlení. Nárok Kupujícího na náhradu škody způsobené v důsledku prodlení, která přesahuje hranici smluvní pokuty stanovenou v článku 6.3 těchto Podmínek, je vyloučen. V jiném, než výše uvedeném případě je Kupující oprávněn zrušit Objednávku nebo její část, avšak je povinen uhradit Prodávajícímu odstupné ve výši 30 % sjednané celkové ceny za Běžné barvy (definice níže) a 70 % za Zvláštní barvy (definice níže). Odstupné je splatné na výzvu Prodávajícího.   

5. CENA ZBOŽÍ, SPLATNOST   
5.1 Cena Zboží je stanovena v Euro, ledaže se Smluvní strany dohodnou na jiné měně. Cena Zboží nezahrnuje zákonem stanovenou daň z přidané hodnoty ani žádné jiné daně, poplatky či cla. Poštovné, přepravné, balné jakož i jakékoli jiné obdobné náklady budou účtovány zvlášť ve výši podle ujednání Smluvních stran anebo – nebude-li takovéto ujednání – v obvyklé výši.   
5.2 Cena za Zboží je splatná do 14 dnů od vystavení faktury Prodávajícím, nedohodnou-li se Smluvní strany jinak. Faktura za Zboží bude bez zbytečného odkladu po vystavení zaslána Kupujícímu. Cena za Zboží je splatná na bankovní účet uvedený ve faktuře Prodávajícího.   
5.3 Veškeré platby Prodávajícímu budou hrazeny v dohodnuté fakturační měně, ledaže se Smluvní strany dohodnou na jiné měně. Za den zaplacení ceny Zboží se považuje den připsání ceny za Zboží na účet Prodávajícího uvedený ve faktuře.   
5.4 Započtení jakýchkoliv pohledávek Kupujícího proti nároku Prodávajícího na zaplacení ceny za Zboží, jakož i jakéhokoliv jiného peněžitého plnění podle Smlouvy není bez předchozího písemného souhlasu Prodávajícího možné.   
5.5 Neuhradí-li Kupující cenu za Zboží v celé její výši nebo její část k datu splatnosti, Prodávající je oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 0,5 % z celkové dlužné částky za každý započatý den prodlení. Smluvní pokuta je spatná na výzvu Prodávajícího.   
5.6 V případě, že Kupující (i) neuhradí cenu za Zboží v celé výši po dobu delší než 14 dnů od vystavení faktury Prodávajícím, (ii) pozastaví platby Prodávajícímu nebo (iii) je v platební neschopnosti, není Prodávající dle sjednané Smlouvy povinen plnit své závazky z této Smlouvy, ani z jiné smlouvy uzavřené mezi Prodávajícím a Kupujícím. V takovém případě není dána odpovědnost Prodávajícího za případné škody vzniklé Kupujícímu či třetích stranám v důsledku porušení závazku Kupujícího vůči Prodávajícímu. V takovém případě je Prodávající podle vlastní volby oprávněn:     a) požadovat platbu v hotovosti při odběru Zboží nebo platbu předem;   
    b) snížit nebo zrušit případně sjednané rabaty a bonusy;   
    c) zrušit Objednávky, přerušit, zastavit dodávky, včetně možnosti nevydat Zboží;   
    d) zažádat o vydání Zboží, které je v držení Kupujícího. Kupující je povinen takové Zboží vydat bez zbytečného odkladu poté, co je o jeho vydání zažádán; a   
    e) odstoupit od Smlouvy, aniž by tato opatření Prodávajícího znamenala porušení Smlouvy. Kupující nese veškeré náklady spojené s uplatněním výše uvedených kroků.   

6. DODACÍ LHŮTA A DODACÍ PODMÍNKY, PRODLENÍ   
6.1 Dodací lhůta bude sjednána individuálně ve Smlouvě. Prodávající je oprávněn přiměřeně, maximálně však o dobu 2 týdnů, prodloužit ve Smlouvě sjednané datum dodání. Takové prodloužení dodací doby nepředstavuje porušení Smlouvy.   
6.2 Pokud Kupující neposkytne Prodávajícímu nutnou součinnost k včasnému dodání zboží a Prodávající z tohoto důvodu své závazky včas nesplní, Prodávající není v prodlení. Lhůta pro plnění závazků Prodávajícího se přiměřeně prodlouží o každý den prodlení Kupujícího s poskytnutím součinnosti.   
6.3 V případě prodlení Prodávajícího s dodáním Zboží je Prodávající povinen Kupujícímu uhradit smluvní pokutu ve výši 15 % ze sjednané ceny Zboží, s jehož dodáním je Prodávající v prodlení. Nárok Kupujícího na náhradu škody způsobené v důsledku prodlení, která přesahuje 15% hranici smluvní pokuty je vyloučen.   

7. DODÁNÍ ZBOŽÍ   
7.1 Pokud místo plnění není výslovně uvedeno ve Smlouvě jinak, je místem plnění závod, resp. sklad Prodávajícího (EXW, Česká republika – INCOTERMS 2010).   
7.2 Zboží je dodáváno ve standardním balení Prodávajícího včetně dopravního balení.   
7.3 V případech, kdy má být Zboží dodáno po částech, bude každá částečná dodávka představovat samostatnou smluvní dodávku pro účely fakturace a placení ceny Zboží.   
7.4 Dodávka Zboží je splněna předáním a převzetím Zboží Kupujícím nebo jím pověřeným zaměstnancem nebo dopravcem v provozovnách (skladech) Prodávajícího nebo v jiném dohodnutém místě dodání oproti potvrzení dodacího listu.   
7.5 Kupující nebo jím pověřený zaměstnanec nebo dopravce je povinen dodávku Zboží řádně a včas převzít a převzetí vyznačit v dodacím listě kdykoliv v pracovní době a v dohodnutém termínu dodání Zboží. Kupující je povinen převzetí dodávky na dodacím listu čitelně potvrdit, a to podpisem, uvedením jména pověřeného zaměstnance nebo dopravce (hůlkovým písmem), který dodávku přebírá, razítkem a datem dodání Zboží. Kupující či jím pověřený dopravce je povinen převzít i částečnou dodávku Zboží. V případě, že zásilka neodpovídá seznamu Zboží na dodacím listu, rozporované položky (kvantitativní i kvalitativní rozdíly) je Kupující povinen vyznačit na dodacím listu za přítomnosti zaměstnance Prodávajícího nebo řidiče. Jedna kopie dodacího listu zůstává Prodávajícímu, druhá Kupujícímu.   
7.6 Prodávající je povinen předat současně se Zbožím Kupujícímu, resp. pověřenému zaměstnanci nebo dopravci, veškeré doklady vztahující se ke Zboží, zejména návody k užívání, aplikaci, údržbě a záruční listy („Doklady“). Kupující, resp. pověřený zaměstnanec nebo dopravce, je povinen Doklady převzít spolu se Zbožím a potvrdit převzetí Dokladů rovněž v dodacím listu.   
7.7 Prodávající je oprávněn odmítnout dodat Zboží Kupujícímu po dobu, kdy je Kupující v prodlení s úhradou jakékoli platby po dobu delší než 7 dnů, anebo je-li zde důvodná obava, že Kupující nebude moci dostát svým závazkům vůči Prodávajícímu. Pozastavení dodávek Zboží Prodávajícím po dobu prodlení Kupujícího není porušením Smlouvy ze strany Prodávajícího.   
7.8 V případě nepřevzetí zboží Kupujícím nebo jiným znemožněním uskutečnění plnění je Prodávající oprávněn Zboží uskladnit na náklady Kupujícího. V případě, že Kupující neodebere zboží v dodatečné přiměřené lhůtě do 10 dní ode dne dodání, je Prodávající oprávněn prodat Zboží jinému zákazníkovi až s 50% slevou z ceny smluvené mezi Prodávajícím a Kupujícím u Běžných barev až s 90% slevou ze Zvláštních barev. Kupující je v takovém případě povinen Prodávajícímu uhradit výši poskytnuté slevy a veškeré další náklady s tím spojené včetně případné škody. Pokud již Kupující zaplatil Prodávajícímu kupní cenu nebo její část, je Prodávající oprávněn výše uvedené částky odpovídající slevě a nákladům vynaloženým v důsledku neodebrání zboží včetně případné škody oproti Kupní ceně či její části započíst.   
7.9 Z důvodu technologických postupů při výrobě práškových barev nelze vyrobit jejich přesný objem a vyrobené množství zpravidla kolísá v rozsahu +/- 20 %. Prodávající vždy usiluje o to, aby dodal přesné množství práškových barev, ale ne vždy je to možné. V případě kolísání množství vyrobené práškové barvy se postup bude lišit podle toho, zda-li se jedná o běžnou práškovou barvu, kterou je Prodávající schopen udat jiným zákazníkům (dále jen „Běžná barva“) či zda jde o zvláštní barvu, která je vyrobena na přání Kupujícího a kterou Prodávající není za standardních podmínek jinému zákazníkovi schopen prodat (dále jen „Zvláštní barva“). Barva bude považována za Běžnou barvu, ledaže Prodávající nejpozději v okamžiku potvrzení Objednávky Kupujícímu sdělí, že se jedná o Zvláštní barvu. Kupující má právo se před zasláním Objednávky Prodávajícího dotázat, o jaký druh barvy se jedná a Prodávající mu bez zbytečného odkladu tuto informaci sdělí.   
7.10 Prodávající nemá bez souhlasu Kupujícího právo dodat větší než objednané množství Běžné barvy. Prodávající má právo Kupujícímu dodat až o 20 % méně Běžné barvy než bylo objednáno s tím, že mu zbývající množství Běžné barvy dodá v nejbližším možném termínu. Taková dodávka nebude považována za porušení ze strany Prodávajícího a Kupující ji nemá právo odmítnout.   
7.11 Prodávající má právo bez souhlasu Kupujícího právo dodat až o 20 % větší či menší množství Zvláštní barvy, přičemž taková dodávka nebude považována za porušení ze strany Prodávajícího a Kupující ji nemá právo odmítnout. V případě dodání menšího množství Zvláštní barvy není Prodávající povinen dodat chybějící množství Zvláštní barvy, ale je povinen část Ceny odpovídající nedodané Zvláštní barvě poukázat bez zbytečného odkladu na účet Kupujícího. Vylučuje se právo Kupujícího podle § 2093 OZ odmítnout větší množství zboží, než které bylo sjednáno.   

8. SKLADOVÁNÍ ZBOŽÍ PRODÁVAJÍCÍM   
8.1 Na základě žádosti Kupujícího může Prodávající Kupujícímu poskytnout skladovací prostory ke skladování Zboží (dále jen „Sklad“), ve kterém bude skladováno Zboží po dobu maximálně 1 roku od jeho data výroby (dále jen „Lhůta pro skladování“). Kupujícímu bude vydáno potvrzení o převzetí Zboží ke skladování (dále jen „Potvrzení o skladování“). Okamžikem vystavení Potvrzení o skladování přechází na Kupujícího nebezpečí škody na Zboží.   
8.2 Za poskytnutí Skladu se Kupující zavazuje zaplatit Prodávajícímu skladné. Náklady případného pojištění Zboží ve Skladu nese Kupující.   
8.3 Kupující se zavazuje, že skladované Zboží odebere od Prodávajícího před koncem Lhůty pro skladování. V případě, že k odběru Zboží Kupujícím nedojde, je Kupující povinen nahradit Prodávajícímu náklady na skladování a Prodávající je oprávněn postupovat dle ust. čl. 7.8 těchto Podmínek.   
8.4 Kupující je oprávněn odebírat Zboží ze Skladu v běžnou pracovní dobu Prodávajícího. Sklad zaniká odběrem posledního kusu Zboží, nedohodnou-li se Smluvní strany jinak.   
8.5 Po uplynutí Lhůty pro skladování je Prodávající oprávněn vyčleněný Sklad pro Kupujícího zrušit.   
8.6 Kupující je povinen Prodávajícího informovat bez zbytečného odkladu o všech skutečnostech, které by mohly negativně ovlivnit jeho odběr Zboží ze Skladu. V případě porušení této povinnosti odpovídá Kupující za škodu, která v důsledku nesplnění informační povinnosti Prodávajícímu vznikne.  
   
9. VÝHRADA VLASTNICTVÍ A PŘECHOD NEBEZPEČÍ ŠKODY NA ZBOŽÍ   
9.1 Vlastnické právo ke Zboží dodanému Prodávajícím Kupujícímu přechází na Kupujícího až úplným a řádným zaplacením kupní ceny za Zboží, jak byla vyúčtována ve faktuře.   
9.2 Do úplného zaplacení ceny za Zboží je Kupující povinen zacházet se Zbožím Prodávajícího tak, aby skladováním nebo manipulací nedošlo k jeho poškození a/nebo zničení.   
9.3 Do úplného zaplacení ceny za Zboží je Kupující povinen skladovat Zboží Prodávajícího v původních obalech, odděleně od svého ostatního zboží, výrobků a/nebo produktů a/nebo jiného zboží třetích osob odlišných od Prodávajícího, a to za podmínek pro skladování takového druhu zboží obvyklých a zároveň v souladu s doporučeními pro skladování Zboží ze strany Prodávajícího. Před úplným zaplacením ceny Zboží není Kupující oprávněn Zboží spotřebovat. Prodávající je oprávněn kontrolovat způsob uskladnění dodaného Zboží a Kupující je povinen Prodávajícímu kontrolu umožnit.   
9.4 Kupující je povinen zajistit, aby u takto skladovaného Zboží byla zajištěna jeho jednoznačná identifikace, a to zejména tím, že žádným způsobem nebude odstraněno, zničeno, překryto logo Prodávajícího na Zboží nebo obal Zboží.   
9.5 Náklady na takto skladované Zboží nese Kupující. Kupující je povinen Zboží ve skladu pojistit ve výši částky odpovídající ceně Zboží. Pro případ pojistné události a zničení a/nebo poškození Zboží Prodávajícího ve skladu je povinen Kupující zajistit vinkulaci pojistného plnění ve výši částky odpovídající ceně Zboží ve prospěch Prodávajícího. Náklady na pojištění nese Kupující.   
9.6 Nebezpečí škody na Zboží přechází na Kupujícího v okamžiku převzetí Zboží od Prodávajícího nebo vydání Potvrzení o skladování.   

10. ODPOVĚDNOST ZA VADY   
10.1 Zboží je vadné, nemá-li vlastnosti, které byly mezi Stranami ujednány, popř. nemá-li takové vlastnosti, které Prodávající popsal.   
10.2 Vadou Zboží není dodávka menšího množství Zboží, pokud odchylka nepřesáhne 20 % objednaného množství. Vadou Zvláštních barev není ani dodání většího množství, pokud odchylka nepřesáhne 20 % objednaného množství.   
10.3 Právo Kupujícího z vadného plnění zakládá i vada, kterou má Zboží při přechodu nebezpečí škody na Kupujícího, byť se projeví až později.   
10.4 Kupující je povinen ihned při převzetí Zboží prohlédnout s náležitou odbornou péčí, která odpovídá obchodním zvyklostem pro daný druh zboží, zejména zkontrolovat jeho množství, zjevnou neporušenost obalu Zboží a kvalitu.   
10.5 Vady Zboží musí být Kupujícím vůči Prodávajícímu vytknuty písemně (tzn. dopisem, emailem nebo faxem), a to bezodkladně po jejich zjištění, nebo bezodkladně poté, co mohly být při vynaložení dostatečné odborné péče Kupujícím zjištěny, vždy však nejpozději do 7 dnů ode dne jejich zjištění. Prodávající má právo prohlídky vadného Zboží před uznáním vady, a to kdykoli, po dohodě s Kupujícím. V případě skladování vadného Zboží se Kupující zavazuje dodržovat podmínky skladování zboží stanovené v článku 9.2 až 9.4 těchto Podmínek, a to až do konečného posouzení vad Zboží Prodávajícím. V opačném případě nelze vady Zboží posoudit a vady uznat. Prodávající se zavazuje provést posouzení vady nejpozději do 30 dnů ode dne oznámení vady Kupujícím.   

11. NÁROKY Z VADNÉHO PLNĚNÍ   
11.1 V případě vad Zboží, které byly Kupujícím řádně a včas Prodávajícímu oznámeny a Prodávajícím uznány za oprávněné platí ustanovení § 2106, 2107 a 2109 OZ. Vylučuje se použití ustanovení § 2108 OZ.   
11.2 V případě použití Zboží k jiným účelům, než ke kterému je Prodávajícím určeno, při aplikaci v rozporu s pokyny Prodávajícího k určenému zboží (zejména technologickými postupy, technickými listy či doporučeními Prodávajícího apod.), neodpovídá Prodávající za jakékoliv vady Zboží takto vzniklé.   
11.3 Nároky z vad nevzniknou rovněž v případě nepodstatných odchylek od dohodnuté jakosti, nevhodného skladování, nepatrného omezení použitelnosti Zboží, jeho přirozeného opotřebení nebo škod, které vznikly po přechodu nebezpečí škody na Zboží vlivem špatného nebo nedbalého zacházení, či použití Zboží v rozporu s návodem k aplikaci, platnými technickými normami, pokynem Prodávajícího a/nebo technickými listy, nebo na základě zvláštních vnějších vlivů. Nároky z vad nevzniknou ani při neodborných zásazích nebo uvedení do provozu ze strany Kupujícího nebo třetích osob, ani z jejich důsledků. Nároky Kupujícího z vad jsou dále vyloučeny i tehdy, pokud vznikly z odlišného využívání Zboží, než jaké Prodávající stanovil a/nebo z toho, že Kupující jinak Zboží pozměnil nebo znehodnotil.   
11.4 Případná výše náhrady škody způsobené vadou Zboží je omezena do 15 % výše kupní ceny vadného Zboží, za kterou Prodávající Kupujícímu Zboží dodal. Prodávají není povinen nahradit škodu spočívající v ušlém zisku Kupujícího nebo smluvních pokutách, sankčních úrocích nebo náhradách škody uplatněných třetí stranou vůči Kupujícímu.   

12. VYŠŠÍ MOC   
12.1 Pokud Prodávajícímu je nebo bude zabráněno v plnění kterékoli z jeho povinností v důsledku okolností Vyšší moci, je Prodávající povinen informovat Kupujícího o příslušné události či okolnostech Vyšší moci s uvedením povinností, jejichž plnění je nebo bude příslušnou událostí Vyšší moci znemožněno. Toto oznámení musí být provedeno bez odkladu poté, co se Prodávající dozví o příslušné skutečnosti či okolnostech Vyšší moci. Po oznámení Prodávajícího neplnění povinnosti Prodávajícího nepředstavuje porušení Smlouvy po dobu, kdy bude Vyšší moc bránit plnění těchto povinností. Prodávající dotčený Vyšší mocí není v prodlení s plněním svých povinností v rozsahu a po dobu trvání těchto okolností. Prodávající není odpovědný za případné škody vzniklé Kupujícímu. Smluvní strany se následně dohodnou na novém termínu dodání Zboží, bude-li to pro Kupujícího přijatelné, nebo na jiném postupu v této věci.   

13. DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ   
13.1 Kupující není oprávněn používat ochranné známky, názvy Zboží ani název „JOTUN CZECH a.s.“ nebo jakékoli označení skupiny „Jotun“ v souvislosti s jakoukoli podnikatelskou činností, prováděnou Kupujícím. Kupující se zavazuje vykonávat podnikatelskou činnost vždy takovým způsobem, který bude chránit dobré jméno a pověst Prodávajícího a jeho Zboží. Kupující se zavazuje, že se zdrží jakéhokoli klamavého, zavádějícího nebo neetického jednání nebo reklamy, které by bylo způsobilé způsobit Prodávajícímu škodu či poškodit jeho Zboží.   

14. UKONČENÍ SMLOUVY   
14.1 Dohoda: Smlouva může být ukončena po vzájemné dohodě Smluvních stran. V případě ukončení Smlouvy dohodou dojde k ukončení smluvního vztahu založeného Smlouvou v den, na kterém se obě Smluvní strany dohodnou.   
14.2 Výpověď: Prodávající a Kupující jsou oprávněni kdykoli ukončit Smlouvu písemnou výpovědí s výpovědní lhůtou 3 měsíců, a to i bez udání důvodu. Výpovědní lhůta začíná běžet prvním dnem měsíce následujícím po měsíci, kdy byla výpověď doručena druhé Straně.   
14.3 Odstoupení: Kupující je oprávněn od Smlouvy odstoupit v případě, že:   
    a) Prodávající hrubě poruší své povinnosti a ani ve lhůtě třicet (30) dnů ode dne, kdy mu Kupující doručil písemnou výzvu k nápravě, nepodnikl dostatečné kroky k jejich nápravě (dále jen „Výzva k nápravě“). Kupující je povinen ve Výzvě k nápravě přesně specifikovat, v čem hrubé porušení spočívá a vyzvat k jeho nápravě. Za hrubé porušení povinností se považuje zejména nedodržení sjednané jakosti Zboží;   
    b) Prodávající je v prodlení oproti sjednanému termínu dodání Zboží a Zboží nedodá ani do třicet (30) dnů od doručení Výzvy k nápravě; a/nebo   
    c) Prodávající je v prodlení s odstraněním záruční vady Zboží a vadu neodstraní ani do třicet (30) dnů od doručení Výzvy k nápravě.   
14.4 Prodávající je oprávněn od Smlouvy odstoupit v případě, že:   
    a) Kupující je v prodlení s jakoukoli platbou vůči Prodávajícímu po dobu delší než třicet (30) dnů od data splatnosti a neuhradí takovouto platbu ani v dodatečné lhůtě třiceti (30) dnů uvedené ve Výzvě k nápravě doručené Kupujícímu; a/nebo   
    b) Kupující neposkytuje Prodávajícímu součinnost dle Smlouvy v takovém rozsahu, že je tím ohroženo řádné plnění povinností Prodávajícího podle Smlouvy; a/nebo   
    c) Kupující je v úpadku.   
14.5 Odstoupení z důvodů Vyšší moci: Kterákoli ze Stran je oprávněna odstoupit od Smlouvy, pokud Vyšší moc brání druhé Smluvní straně v plnění Smlouvy po dobu delší než tři (3) měsíce.   

15. ROZHODNÉ PRÁVO A ŘEŠENÍ SPORŮ   
15.1 Právní vztahy, závazky, práva a povinnosti vyplývající ze Smlouvy se řídí právním řádem České republiky.   
15.2 Strany se zavazují vynaložit maximální úsilí na smírné řešení jakýchkoli sporů.   
15.3 Pokud se Stranám nepodaří příslušný spor vyřešit smírně, předloží předmětný spor k rozhodčímu řízení s vyloučením příslušnosti obecných soudů. Předmětný spor bude s konečnou platností rozhodnut Rozhodčím soudem při Hospodářské komoře a Agrární komoře České republiky v souladu s jeho jednacím řádem, a to třemi rozhodci jmenovanými v souladu s uvedeným jednacím řádem. Rozhodčí řízení se bude konat v Praze a bude vedeno v českém jazyce. Rozhodci se budou řídit českým právem. Rozhodčí nález je konečný a pro Smluvní strany závazný a vykonatelný soudem nebo jiným příslušným orgánem při splnění podmínek stanovených pro výkon rozhodčího nálezu právem země, kde má být vykonán.   

16. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ   
16.1 Prodávající je členem skupiny Jotun. Prodávající tak může plnit veškeré své povinnosti nebo uplatňovat veškerá svá práva na základě tohoto samostatně nebo prostřednictvím jakéhokoliv jiného člena této skupiny.   
16.2 Vzdání se práva: Žádné nevyužití nebo opominutí nároku nebo práva vyplývajícího ze Smlouvy, případné Rámcové smlouvy nebo těchto Podmínek, nebude představovat ani se nebude vykládat jako vzdání se nároku nebo práva, pokud tak nebude učiněno písemně oprávněnou osobou jednající za příslušnou Smluvní stranu nebo jejím jménem. Vzdání se některého nároku nebo práva vyplývajícího ze Smlouvy, případné Rámcové smlouvy nebo Podmínek nebude vykládáno jako vzdání se jakéhokoliv jiného nároku nebo práva. Žádné prodloužení lhůty ke splnění povinnosti nebo jiného úkonu předpokládaného Smlouvou, případnou Rámcovou smlouvou nebo Podmínkami nebude vykládáno jako prodloužení lhůty ke splnění jakékoliv jiné povinnosti nebo jiného úkonu předpokládaného Smlouvou.   
16.3 Oddělitelnost: Bude-li jakékoliv z ustanovení Smlouvy, případné Rámcové smlouvy nebo těchto Podmínek shledáno příslušným soudem, arbitráží nebo jiným orgánem neplatným, neúčinným nebo nevymahatelným, bude takové ustanovení považováno za vypuštěné ze Smlouvy, případné Rámcové smlouvy nebo Podmínek a ostatní ustanovení Smlouvy, případné Rámcové smlouvy nebo Podmínek budou nadále trvat, pokud z povahy takového ustanovení nebo z jeho obsahu anebo z okolností, za nichž bylo uzavřeno, nevyplývá, že je nelze oddělit od ostatního obsahu Smlouvy, případné Rámcové smlouvy nebo Podmínek. Smluvní strany v takovém případě uzavřou takové dodatky ke Smlouvě nebo případné Rámcové smlouvě, které umožní dosažení výsledku stejného, a pokud to není možné, pak co nejbližšího tomu, jakého mělo být dosaženo neplatným, neúčinným nebo nevymahatelným ustanovením.   
16.4 Zákaz postoupení: Kupující nemá právo postoupit práva a povinnosti ze Smlouvy a/nebo Smlouvu jako celek na jakoukoli třetí osobu. Kupující přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 odst. 2 OZ. Tím nejsou dotčena práva Prodávajícího vyplývající ze změny okolností v souladu s ust. § 1765 a § 1766 OZ. Prodávající má právo jednostranně postoupit práva a povinnosti ze Smlouvy nebo Smlouvu jako celek na třetí osobu.   
16.5 Důvěrnost informací: Veškeré informace uvedené ve Smlouvě, případné Rámcové smlouvě nebo získané v souvislosti s nimi nebo v důsledku plnění Smlouvy nebo Rámcové smlouvy jsou Smluvními stranami považovány za důvěrné. Pokud příslušná Smluvní strana neposkytne svůj předchozí písemný souhlas, nemohou být tyto informace, a to i po skončení trvání Smlouvy a případné Rámcové smlouvy, zpřístupňovány žádným třetím osobám, pokud:   
    (a) toto zpřístupnění není vyžadováno obecně závaznými právními předpisy, nebo   
    (b) příslušnými orgány jednajícími na základě obecně závazných právních předpisů nebo v souladu s nimi nebo   
    (c) tyto informace již nejsou veřejně známy v souladu s obecně závaznými právními předpisy.   
16.6 Zpracování údajů: Prodávající zpracovává a uchovává informace o Kupujícím v souladu s příslušnými ustanoveními zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Kupující tímto dává Prodávajícímu souhlas se zpracováním veškerých informací včetně osobních údajů souvisejících s obchodním vztahem za účelem uskutečnění plnění Smlouvy a marketingových akcí Prodávajícího, a to až do doby písemného vyjádření nesouhlasu Kupujícího s tímto zpracováním, který lze zaslat na adresu sídla Prodávajícího.   
16.7 Platnost podmínek: Tyto Podmínky včetně jejich součástí jsou platné a účinné od 1. 5. 2015 a zcela nahrazují a ruší případné předchozí znění všeobecných obchodních podmínek včetně jejích součástí, přičemž Podmínky jsou k dispozici v sídle a provozovnách Prodávajícího.   
16.8 Změna podmínek: Prodávající je oprávněn změnit obsah těchto Podmínek, a to kdykoli v případě potřeby Prodávajícího, přičemž nové Podmínky zašle v Písemné formě Kupujícímu nejméně 15 dní před jejich účinností.