Χρήσιμοι πίνακες

Απώλεια,  όγκος,  στερεά, WFT,  θερμοκρασία του αέρα κ.αλ.

  • LOSS FACTOR %

  • Dead volume as function of surface roughness

  • Volume solids (%VS) after thinning

  • Wet Film Thickness requirements as function of % volume solids

  • Relation between dew point, air temperature and relative humidity

  • Air Nozzles Comparison