Felhasználási feltételek


ÁLTALÁNOS SZERZODÉSI FELTÉTELEK

JOTUN CZECH a.s. Magyarországi Fióktelepe

1. Általános rendelkezések
A jelen Általános Szerzodési Feltételek (ÁSZF) szabályozzák a felek kapcsolatát, amelyben a vállalkozások, mint vevok (a továbbiakban: Vevo) szerzodést kötnek a JOTUN CZECH a.s. Magyarországi Fióktelepe (5000 Szolnok, Széchenyi utca 21. földszint, adószáma: 21032248-2-16, Cg. 16-17-000003), mint eladóval (a továbbiakban: Eladó). Vevoi vállalkozás: az a természetes vagy jogi személy, aki a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében jár el és köt szerzodést az Eladóval. A jelen ÁSZF célja, hogy az Eladó által forgalmazott és Vevonek értékesített, az Eladó aktuális kínálata szerinti szabvány színu és speciális színu porfestékek (továbbiakban: Termék) adásvételi vagy szállítási szerzodéseinek, keretszerzodéseinek (a továbbiakban: Szerzodés) megkötését egyszerusítse. A jelen ÁSZF-ben szereplo szerzodési feltételek minden további külön hivatkozás vagy külön írásba foglalás nélkül a Vevovel kötött Szerzodések részévé válnak, azok elválaszthatatlan részét képezik. Az Eladó a jelen ÁSZF-et bármikor jogosult egyoldalúan módosítani, azzal, hogy errol köteles írásban 8 (nyolc) naptári nappal korábban tájékoztatni szerzodéses partnereit. Írásbeli tájékoztatásnak minosül az elektronikus úton történo tájékoztatás, illetve az Eladó www.jotun.com/hu/hu/ honlapján történo közzététel is. Az Általános Szerzodési Feltételek mindenkor hatályos rendelkezései automatikusan az Eladó által kötött Szerzodések részévé válnak. Tekintettel arra, hogy a Polgári Törvénykönyvrol szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) 6:78.§-a szerint az általános szerzodési feltétel akkor válik a szerzodés részévé, ha alkalmazója lehetové tette, hogy a másik fél annak tartalmát a szerzodéskötést megelozoen megismerje, és ha azt a másik fél elfogadta, illetve a jogszabályoktól, vagy a szokásos gyakorlattól eltéro feltételrol külön tájékoztatást kapott, az Eladó felhívja leendo és meglévo Vevoi figyelmét arra, hogy a mindenkor hatályos Általános Szerzodési Feltételei a www.jotun.com/hu/hu/ honlapján elérhetoek. A Vevo a megrendelés leadásával, Eladó felé való elküldésével kijelenti, hogy az Eladó mindenkor hatályos Általános Szerzodési Feltételeit megismerte, megértette és elfogadta.

2. Megrendelés menete, a Szerzodés létrejötte
2.1. A Szerzodés tartalmát, különösen a Termékek típusát, mennyiségét és árát, valamint a szállítás határidejét az Eladó és a Vevo írásban, vagy szóban határozhatja meg. Ennek alapján a Vevo - írásban megrendelést készít, amelyet elküld az Eladó székhelyére és/vagy az Eladó értékesítojének e-mail címére, vagy - szóban értesíti a megrendelésérol az Eladó értékesítojét („Megrendelés”).
2.2. A Megrendelésnek az alábbiakat kell tartalmaznia: - a Vevo azonosító adatait (cégnevet, székhelyet, adószámot, e-mail címet, telefon/fax számot) - a megrendelt Terméket, beleértve a katalógusban lévo kódszámot annak érdekében, hogy a Termékek ne legyen összetéveszthetok, adott esetben a Termékek leírását, a Vevo speciális igényét; - a megrendelt Termékek mennyiségét; - a Termékek szállítási helyének címét, kivéve, ha a szállításról közvetlenül a Vevo gondoskodik; ? a Termékek kért szállítási határidejét.
2.3. A Vevo a megrendelés leadását követoen a megrendelés tartalmát csak az eladó hozzájárulásával vonhatja vissza, törölheti, vagy módosíthatja.
2.4. A Szerzodés akkor jön létre, amikor a megrendelést az Eladó, vagy annak értékesítoje visszaigazolja. A megrendelést az Eladó írásban, vagy szóban igazolja vissza.
2.5. Ha a Szerzodés létrejötte és tartalma tekintetében vita merülne fel, a Felek megállapodnak abban, hogy a Szerzodés abban az esetben jön létre, amikor a megrendelést az Eladó visszaigazolja. A Szerzodés létrejön akkor is, ha a Vevo a Terméket átvette.
3. A megrendelés visszavonása
3.1. A megrendelés Eladó általi törlése: Az Eladó – neki fel nem róható ok miatt, így különösen vis maior esetén - a Vevo megrendelését részben vagy egészben törölheti, melyrol a Vevot ezzel egyidejuleg – a megrendelés leadásával egyezo írásbeli vagy szóbeli alakban - tájékoztatni köteles. Az Eladó törölhet bármely megrendelést, vagy annak bármely részét vevoi fizetési késedelem miatt. Amennyiben a megrendelést vis maior, vagy a vevoi fizetési késedelem miatt törlik, az Eladó a kártérítési felelosségét kizárja.
3.2. A Megrendelés Vevo által visszavonása: A Vevo visszavonhatja a megrendelést vagy annak bármely részét abban az esetben, ha a Termékek szállítása a szerzodés szerinti szállítási határidotol számítva több mint 30 (harminc) napot késik. A Vevo csak abban az esetben követelhet kártérítést a késedelem miatt, ha az ilyen késedelem kizárólag az Eladónak felróható, vagy bármely olyan fél felelosségének következménye, amelyért az Eladó felelos, és a Megrendelés, vagy annak bármely része kizárólag az ilyen késedelem miatt kerül visszavonásra. A Vevo a késedelmi kötbér összegét meghaladóan azonban kártérítésre nem jogosult. A Vevo a fentieken túl a Megrendelését, vagy annak egy részét nem vonhatja vissza. Jogosulatlan visszavonás esetén a Vevo köteles az Eladó részére kártérítés fizetni, melynek mértéke: - szabvány színek esetén: a Szerzodés szerinti teljes ár 30%-a, - speciális színek esetén: a Szerzodés szerinti teljes ár 70%-a.
4. Vételár, fizetési határido
4.1. A Termékek ára magyar forintban kerül meghatározásra és 27 % Áfa terheli. A fizetés a felek megállapodása alapján EUR pénznemben is történhet. A Termékek ára szállítási költséget nem tartalmaz.
4.2. A Vevo köteles a Termékek árát az Eladó által kibocsátott számla alapján, a számlán feltüntetett határidoig, banki átutalás útján megfizetni. A Termékek vételára azon a napon minosül kifizetettnek, amikor a vételár az Eladó bankszámlájára megérkezik.
4.3. A Vevo a Termékek vételárával szemben beszámításra nem jogosult.
4.4. Amennyiben a Vevo fizetési késedelembe esik, úgy a késedelembe esés napjától a tényleges kifizetésig köteles az Eladó részére késedelmi kamatot fizetni. A Ptk.6:155.§ (1) bekezdése alapján a késedelmi kamat mértéke a késedelemmel érintett naptári félév elso napján érvényes jegybanki alapkamat nyolc százalékponttal növelt értéke. A kamat számításakor a késedelemmel érintett naptári félév elso napján érvényes jegybanki alapkamat irányadó az adott naptári félév teljes idejére. A Ptk 6:155.§ (2) bekezdése alapján a Vevo köteles továbbá az Eladónak a követelése behajtásával kapcsolatos költségei fedezésére 40 EUR-nak a Magyar Nemzeti Bank késedelmi kamatfizetési kötelezettség kezdonapján érvényes hivatalos deviza-középárfolyama alapján meghatározott forintösszeget megfizetni.

4.5. Amennyiben a Vevo 30 napot meghaladó fizetési késedelembe esik, úgy az Eladó jogosult a) a vételár kiegyenlítéséig a Termékek további szállítását felfüggeszteni, b) a Vevo további megrendeléseit készpénzben történo kifizetés ellenében teljesíteni. A Vevo viseli a követelés behajtásával felmerült valamennyi költséget.
5. A tulajdonjog fenntartása
Az Eladó a Ptk. 6:216 §-ában foglaltaknak megfeleloen a vételár teljes kiegyenlítéséig a Termékeken a tulajdonjogát fenntartja. A Vevo tudomásul veszi, hogy a Termékek a vételár teljes kiegyenlítéséig az Eladó tulajdonában maradnak, függetlenül attól, hogy a Termékek szállítása és átvétele már megtörtént.
6. Termékek átvétele
A Vevo a megrendelt Terméket a felek által meghatározott teljesítési határidoben a szállítólevél átadásával az alábbiak szerint veheti át:
6.1. A Gebrüder Weiss Kft. 2330 Dunaharaszti, Raktár utca 2. szám alatti telephelyén, ahonnan a Vevo a Terméket saját költségén szállíttatja el.
6.2. A Terméket az Eladó szállítatja el a Gebrüder Weiss Kft. közremuködésével a 6.1. pontban írt raktárból a Vevo által megjelölt szállítási címre. Ebben az esetben a Vevo a szállítás költségét az Eladó részére fizeti meg, melyet az Eladó a Termék vételárával együtt számláz a részére.
7. Szavatosság
7.1. Az Eladó szavatolja, hogy a Termék a teljesítés idopontjában megfelel a vonatkozó jogszabályokban vagy szerzodésben meghatározott minoségi követelményeknek. (kellékszavatosság).
7.2. A Vevo köteles a Termékek átvételekor ellenorizni annak mennyiségét, és a csomagolás sértetlenségét.
7.3. A porfestékek gyártásánál alkalmazott technológiai folyamatok miatt a festékek nem állíthatóak elo pontos mennyiségben, így a Vevo megrendelésére történo speciális szín gyártása esetében a +/- 20 % mennyiségi eltérés megengedett és a Ptk. 6:231.§ (1) bekezdése alapján szerzodésszeru teljesítésnek minosül. Ebben az esetben a Vevo a ténylegesen szolgáltatott mennyiségnek megfelelo vételárat köteles megfizetni.
7.4. A Vevo köteles a tárolási és felhasználási utasításokat, valamint a szavatossági határidoket betartani, mert ezek megszegése, illetve elmulasztása a Vevo terhére esik.
8. A felek együttmuködési kötelezettsége
A felek szerzodéses kapcsolataikban egymással együttmuködni kötelesek. A felek kötelezettséget vállalnak arra is, hogy a jelen ÁSZF alapján létrejött szerzodés teljesítése szempontjából lényeges adataik megváltozását (különösen: cégnév, név, székhely, telephely, lakcím, telefonszám, e-mail cím, bankszámlaszám, törvényes képviselo, áruátvétel helye, csod-, felszámolási vagy végelszámolási eljárás alá kerülés stb.) illetve a teljesítés bármely akadályát egymással írásban (ide értve az elektronikus levélben, telefaxon vagy SMSben történt közlést is) haladéktalanul, ha az írásbeli közlésre már nincs mód vagy elegendo ido, legalább telefonon szóban közlik.
9. Titoktartás, bírósági alávetés
Szerzodo felek a létrejövo szerzodések teljesítésével összefüggo valamennyi adatot, információt bizalmasan kezelnek, és annak megorzésére egymással szemben kölcsönösen kötelezettséget vállalnak. A jelen ÁSZF alapján létrejött szerzodésbol eredo vagyonjogi jogviták esetére – a pertárgy értékétol függoen – kikötik a Szolnoki Járásbíróság, illetve a Szolnoki Törvényszék kizárólagos illetékességét oly módon, hogy az említett bíróságok illetékességének mindkét szerzodo fél aláveti magát.
Szolnok, 2019. március 01.