Etyka w biznesie i uczciwość

Z roku na rok świat biznesu staje się bardziej konkurencyjny, co oznacza, że ​​firmy muszą zwiększać swoją wydajność. W tym kontekście Jotun uważa, że ​​uczciwość jest ważniejsza niż kiedykolwiek. Dlatego w sposobie prowadzenia naszej działalności stawiamy odpowiedzialne postawy i etykę.

Jotun prowadzi działalność biznesową z lojalnością, troską, szacunkiem i odwagą w interesie klientów, dostawców, pracowników, udziałowców, środowiska i całego społeczeństwa.

Pracownicy firmy Jotun traktują współpracowników i klientów z godnością i szacunkiem.

Pracownicy firmy Jotun traktują współpracowników i klientów z godnością i szacunkiem.

Etyka w biznesie i uczciwość Jotun chce być postrzegany jako poważny, niezawodny i długoterminowy partner biznesowy. Dlatego:
 • wprowadziliśmy wysokie standardy etyki biznesowej i uczciwości
 • przekładamy interesy służbowe oraz naszych klientów, przed osobistymi korzyściami. Na przykład nie mieszamy działalności Jotuna z żadną własną działalnością lub należącą do krewnych lub bliskich przyjaciół
 • naszych dostawców traktujemy bezstronnie i sprawiedliwie
 • odnosimy się do konkurentów w sposób profesjonalny 
 • oferujemy wysokiej jakości produkty i usługi na każdym etapie procesów biznesowych
 • nasi pracownicy pełnią funkcję ambasadorów marki Jotun. Dzięki ich zaangażowaniu możemy utrzymać dobrą reputację Jotuna, zarówno w działalność biznesowej, jak i poza nią. 
 • działamy w poszanowaniu kultury krajów, w których działamy
Społeczność
 • Jotun jest odpowiedzialną i niezawodną firmą, dlatego spotyka się z władzami publicznymi i organizacjami pozarządowymi w odpowiedni i otwarty sposób
 • Jotun nie dokonuje wpłat na rzecz kandydatów politycznych ani partii politycznych
Sprawiedliwy handel oraz wolna konkurencja 
 • W Jotun wierzymy, że sprawiedliwy handel i wolna konkurencja  ułatwią sprawiedliwą dystrybucję towarów i usług
 • Jotun dąży do całkowitej przejrzystości działań i aktywnie pracuje przeciwko korupcji i przekupstwu
Pracownicy
Jotun wierzy w godność każdego pracownika i poważnie traktuje ich dobro. Dlatego:
 • przestrzegać Deklaracji Praw Człowieka ONZ i standardu MOP
 • zapewniamy wysokie standardy BHP w naszych środowiskach pracy we wszystkich zakładach i obiektach oraz podejmujemy odpowiednie kroki w celu zapobiegania wypadkom i urazom
 • zachęcamy do konstruktywnych dyskusji bez narażania pozycji jednostki
 • angażować się w negocjacje w dobrej wierze, jeśli pojawią się konflikty
 • ułatwiamy komunikację ze wszystkimi pracownikami w celu zaadresowania obszarów budzących obawy
 • szanujemy prawo pracowników do tworzenia i wstępowania do wybranych przez siebie związków zawodowych
 • unikamy praktyk dyskryminujących ze względu na płeć, wiek, rasę i religię
Operacje biznesowe 
 W codziennej działalności biznesowej Jotun przestrzega wysokich standardów etycznych i przejrzystych działań. Dlatego:

 • działamy w poszanowaniu prawa i przepisów krajów, w których prowadzimy działalność
 • Zapewniamy, że nasze transakcje są prawidłowo rejestrowane i poparte odpowiednią dokumentacją zgodnie z lokalnymi i międzynarodowymi zasadami rachunkowości,
 • Nie ujawniamy osobom trzecim informacji poufnych, w tym między innymi technologii, procedur operacyjnych, cen, informacji finansowych, planów biznesowych i strategicznych, list dostawców i klientów oraz informacji o klientach
 • Przestrzegmy i stosujemy się do standardów oraz zasad m.in. w zakresie zdrowia, bezpieczeństwa i środowiska, korporacyjnych zasad ochrony danych osobowych, finansów, komunikacji, zasobów ludzkich, chemikaliów, bezpieczeństwa witryny, zarządzania kryzysowego, polityki e-mailowej i internetowej.