Polityka chemiczna

Jotun jako firma należąca do branży chemicznej i będąca światowym producentem i dostawcą farb i powłok proszkowych oraz uznaje swoją odpowiedzialność w zakresie zarządzania chemikaliami.
Stosowanie chemikaliów może stanowić zagrożenie dla pracowników firmy Jotun (operatorów i inspektorów), klientów indywidualnych i biznesowych oraz dla środowiska. Dlatego Jotun na bieżąco identyfikuje zagrożenia chemiczne i zarządza nimi w sposób odpowiedzialny.
Ilekroć pojawiają się nowe informacje na temat istniejących chemikaliów lub wprowadzana jest nowa substancja chemiczna, należy ocenić HSE, techniczne i ekonomiczne aspekty chemikaliów.

Jotun GreenSteps - aby świat był bardziej kolorowy, wszyscy musimy być trochę bardziej zieloni

Przepisy prawne

Jeżeli stosowanie chemikaliów jest regulowane (ograniczone lub zabronione) przez rządy krajowe lub międzynarodowe, Jotun i jego produkty muszą być zgodne z tymi przepisami.
Często p    olityka chemiczna firmy Jotun wykracza poza wymagania prawne.

Health-​Zdrowie, Safety-Bezpieczeństwo, Environment-Środowisko

Substancje chemiczne o mniej niebezpiecznych właściwościach są preferowane w stosunku do bardziej niebezpiecznych chemikaliów, chyba że powoduje to znaczne niedogodności techniczne lub ekonomiczne (zasada substytucji). Chociaż ryzyko jest tym, co naprawdę się liczy (tj. prawdopodobieństwo wystąpienia zagrożenia), badania i rozwój odgrywają kluczową rolę w zmniejszaniu ryzyka poprzez prosty wybór najmniej niebezpiecznych chemikaliów podczas opracowywania nowych produktów.
W miarę możliwości należy unikać stosowania substancji rakotwórczych, mutagenów, reprotoksyn, bardzo silnych substancji żrących i/lub uczulających i/lub chemikaliów o wysokiej toksyczności ostrej. Należy również unikać chemikaliów zdefiniowanych jako PBT (trwałe, zdolne do bioakumulacji i toksyczne) lub vPvB (bardzo trwałe, wykazujące bardzo dużą zdolność do bioakumulacji). W celu ograniczenia wpływu LZO (lotnych związków organicznych) należy opracować produkty zawierające jak najmniej tych związków.

Technologia

Produkty muszą spełniać wymagania techniczne klienta. Właściwości techniczne produktów powinny być równie dobre lub lepsze niż główni konkurenci Jotun na rynku.

Ekonomia

Należy dokonać oceny marży wkładu i zapotrzebowania rynku (najlepiej we współpracy z radą kierowniczą ds. innowacji lub działem marketingu).
Dostawcy są oceniani we współpracy z działem zakupów (ceny, bezpieczeństwo dostaw, lokalizacje, postępowanie w zakresie BHP, wiedza i wsparcie).